پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3

پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز - دوبله فصل 3

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2013
7.5
بازیگران:
Mick Wingert,Fred Tatasciore,Kari Wahlgren
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
وقتی دوست دختر سابق شیفو، می لینگ، از کاخ جید بازدید می کند، پو تصمیم می گیرد تا آنها را با هم بازگرداند، علیرغم اینکه می لینگ اکنون منفورترین دشمن شیفو است.
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 1 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 2 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 4 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 6 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 5 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 7 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 3 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 8 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 9 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 10 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 11 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 12 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 13 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 14 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 15 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 16 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 17 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 18 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 19 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 21 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 22 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 23 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 24 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 25 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 20 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 26 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 27 - دوبله
پاندای کونگ فو کار - افسانه های شگفت انگیز فصل 3 قسمت 28 - دوبله
logo