بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1

بوروتو - ناروتو نسل های بعدی

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2017
18 +
بزرگسال
7.9
بازیگران:
Yûko Sanpei,Kokoro Kikuchi,Kenshô Ono
نویسنده:
کارگردان:
گزارش تخلفات
توضیحات
قبل از ورود به آکادمی نینجا، بوروتو اوزوماکی، پسر ناروتو اوزوماکی، با پسری زورگو به نام دنکی کامیناریمون آشنا میشود که به خاطر شرکت پدرش مجبور میشود به آکادمی بپیوندد.نماشات، مرجع استریم فیلم
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 1
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 2
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 3
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 4
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 5
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 6
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 7
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 8
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 9
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 10
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 11
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 12
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 13
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 14
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 15
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 16
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 17
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 18
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 19
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 20
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 21
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 22
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 23
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 24
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 25
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 26
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 27
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 28
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 29
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 30
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 31
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 32
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 33
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 34
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 35
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 36
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 37
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 38
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 39
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 40
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 41
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 42
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 43
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 44
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 45
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 46
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 47
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 48
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 49
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 50
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 51
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 52
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 53
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 54
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 55
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 56
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 57
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 58
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 59
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 60
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 61
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 62
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 63
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 64
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 65
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 66
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 67
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 68
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 69
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 70
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 71
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 72
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 73
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 74
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 75
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 76
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 77
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 78
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 79
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 80
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 81
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 82
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 83
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 84
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 85
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 86
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 87
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 88
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 89
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 90
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 91
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 92
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 93
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 94
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 95
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 96
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 97
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 98
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 99
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 100
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 101
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 102
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 103
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 104
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 105
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 106
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 107
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 108
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 109
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 110
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 111
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 112
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 113
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 114
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 115
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 116
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 117
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 118
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 119
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 120
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 121
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 122
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 123
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 124
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 125
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 126
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 127
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 128
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 129
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 130
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 131
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 132
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 133
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 134
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 135
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 136
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 137
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 138
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 139
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 140
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 141
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 142
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 143
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 144
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 145
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 146
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 147
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 148
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 149
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 150
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 151
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 152
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 153
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 154
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 155
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 156
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 157
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 158
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 159
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 160
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 161
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 162
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 163
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 164
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 165
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 166
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 167
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 168
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 169
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 170
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 171
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 172
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 173
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 174
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 175
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 176
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 177
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 178
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 179
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 180
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 181
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 182
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 183
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 184
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 185
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 186
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 187
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 188
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 189
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 190
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 191
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 192
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 193
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 194
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 195
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 196
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 197
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 198
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 199
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 200
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 201
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 202
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 203
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 204
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 205
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 206
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 207
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 208
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 209
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 210
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 211
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 212
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 213
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 214
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 215
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 216
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 217
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 218
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 219
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 220
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 221
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 222
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 223
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 224
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 225
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 226
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 227
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 228
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 229
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 230
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 231
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 232
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 233
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 234
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 235
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 236
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 237
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 238
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 239
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 240
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 241
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 242
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 243
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 244
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 245
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 246
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 247
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 248
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 249
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 250
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 251
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 252
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 253
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 254
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 255
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 256
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 257
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 258
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 259
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 260
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 261
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 262
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 263
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 264
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 265
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 266
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 267
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 268
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 269
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 270
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 271
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 272
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 273
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 274
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 275
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 276
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 277
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 278
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 279
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 280
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 281
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 282
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 283
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 284
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 285
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 286
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 287
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 288
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 289
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 290
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 291
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 292
بوروتو - ناروتو نسل های بعدی فصل 1 قسمت 293

همچنین تماشا کنید

logo