پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها- دوبله فصل 2

پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها- دوبله فصل 2

انیمیشن/ اکشن/ ماجراجویی
2023
آمریکا
7.1
بازیگران:
Jack Black,Anjali Bhimani,Chris Geere
نویسنده:
Christopher Amick,Ben Mekler
کارگردان:
David Dick,James Yang
توضیحات
پو را دنبال کنید که با یک شوالیه انگلیسی بیمعنا به نام سرگردان بلید همکاری میکند تا قبل از انجام یک جفت راسو، مجموعهای از چهار سلاح قدرتمند را پیدا کنید و جهان را از نابودی نجات دهید.
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 1 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 2 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 3 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 4 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 5 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 6 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 7 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 8 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 9 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 10 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 11 - دوبله
پاندای کونگ فوکار: شوالیه اژدها فصل 2 قسمت 12 - دوبله
logo