جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1

جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1

2015
8.3
بازیگران:
Michael Antonio,Bobbi Bacha,Charles Bagli
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
اندرو جارکی فیلمساز، زندگی پیچیده رابرت دِرست نماد املاک و مستغلات منزوی و مظنون اصلی یک سری جنایات حل نشده را بررسی می کند.
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 1
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 2
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 3
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 4
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 5
جینکس - زندگی و مرگ رابرت درست فصل 1 قسمت 6
logo