ترور فصل 2

ترور فصل 2

2019
7
بازیگران:
Derek Mio,Kiki Sukezane,Cristina Rodlo
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
مجموعهای فراطبیعی، نیمهتاریخی و ترسناک، که در آن هر فصل از یک تراژدی تاریخی بدنام یا مرموز زندگی واقعی الهام میگیرد.
ترور فصل 2 قسمت 1
ترور فصل 2 قسمت 2
ترور فصل 2 قسمت 3
ترور فصل 2 قسمت 4
ترور فصل 2 قسمت 5
ترور فصل 2 قسمت 6
ترور فصل 2 قسمت 7
ترور فصل 2 قسمت 8
ترور فصل 2 قسمت 9
ترور فصل 2 قسمت 10
logo