پسر کریچ فصل 1

پسر کریچ فصل 1

2022
7.9
بازیگران:
Mark Critch,Benjamin Evan Ainsworth,Claire Rankin
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
این دریچه ای صمیمانه به زندگی کودکی است - که در درونش خیلی بزرگتر از 11 سالش است - که از کمدی و تحقیر خود برای به دست آوردن دوستان و ارتباط با مجموعه کوچکی از مردم در دنیای محدود خود استفاده می کند.
پسر کریچ فصل 1 قسمت 1
پسر کریچ فصل 1 قسمت 2
پسر کریچ فصل 1 قسمت 3
پسر کریچ فصل 1 قسمت 4
پسر کریچ فصل 1 قسمت 5
پسر کریچ فصل 1 قسمت 6
پسر کریچ فصل 1 قسمت 7
پسر کریچ فصل 1 قسمت 8
پسر کریچ فصل 1 قسمت 9
پسر کریچ فصل 1 قسمت 10
پسر کریچ فصل 1 قسمت 11
پسر کریچ فصل 1 قسمت 12
پسر کریچ فصل 1 قسمت 13
logo