اینفیستو

اینفیستو

جنایی/ درام/ دلهره آور
2023
5.6
بازیگران:
Isak Férriz,Iria del Río,Antonio Buíl
نویسنده:
کارگردان:
توضیحات
دو کارآگاه به یک شهر کوچک معدنی در کوههای آستوری فراخوانده میشوند، جایی که زن جوانی که ماهها مرده بود، ناگهان ظاهر شد و کارآگاهان را وادار به این سوال کرد که چه نیروهای تاریکی در کار هستند.

پیشنهاد نماشات

logo